Forside

Teknologi - Maskinteknik - 3D Print - Inventor Pro

Undervisningsmateriale til htx.

Teknologirapporten 2020

Forside med oplysninger om rapportens titel, gruppemedlemmer, skole og dato

Titelblad med resumé, gerne på engelsk

Indholdsfortegnelse

Indledning, hvor læseren indføres i problemstillingen. Indledningen afsluttes med en problemformulering. Alternativt kan problemanalysen afsluttes med en problemformulering.

Problemanalyse, hvor problemstillingen analyseres og dokumenteres.
I skal indsamle informationer, som I skal bearbejde og analysere for at redegøre for og dokumentere problemet.

Produktprincip, hvor I på baggrund af problemanalysen, idégenerering, konkurrentanalyse, aktør- og brugerundersøgelser opstiller og begrunder en række krav, som produktet skal leve op til. I skal beskrive jeres forskellige idéer og argumentere for de valg, I har truffet.

Produktudformning, hvor I arbejder jer frem til den konkrete udformning af jeres løsning på problemet og udarbejder den nødvendige tilhørende tekniske dokumentation.

Produktionsforberedelse, hvor I redegør for fremstillingsteknologien og processen.

Realisering, hvor I – i et af skolens værksteder eller laboratorier – fremstiller løsningen på det valgte og bearbejdede problem. Processen dokumenteres, og der redegøres for afvigelser i forhold til det, som I har planlagt under fasen produktionsforberedelse.

Evaluering, hvor I:

• tester, hvor godt jeres produkt lever op til de krav, som I stillede,

• diskuterer og vurderer i hvilket omfang jeres produkt bidrager til at løse det overordnede samfundsmæssige problem,

• reflekterer over gruppens arbejdsproces (evt. i bilag).

I skal undervejs gøre jer miljømæssige overvejelser. Disse overvejelser inddrages, hvor det er relevant, fx i forbindelse med opstilling af krav eller som miljøvurdering senere i rapporten.
I skal ligeledes inddrage og anvende viden fra andre fag i forløbet.

Konklusion

Kildeliste

Bilag, dvs. den godkendte projektbeskrivelse, tidsplan, tegninger og/eller beregninger og/eller programkode samt andet materiale, der henvises til i rapporten.

En projektbeskrivelse indeholder:

  • • en beskrivelse af problemet, dets årsager og virkninger
    • forslag til produkt eller værksted/laboratorium
    • tidsplan for projektarbejdet.

Husk at projektbeskrivelsen skal vedlægges som bilag til rapporten!

 

Eksamensprojektet i teknologi B

Eksamensprojektet i teknologi B tager udgangspunkt i et tema med tre projektoplæg. Projektoplæggene beskriver problemstillinger, du og din gruppe kan arbejde med.

I skal vælge ét oplæg, og når din gruppe har fået godkendt en projektbeskrivelse af jeres lærer, kan I gå i gang. Projektbeskrivelsens indhold er beskrevet længere nede på denne side.

Den godkendte projektbeskrivelse skal vedlægges som bilag til rapporten.

Eksamensprojektet i teknologi B består af en rapport, hvor I dokumenterer jeres arbejde, og af et produkt, der bidrager til at løse det problem, I har valgt. Hvis faget bliver udtrukket, består eksamensprojektet også af en prøve, hvor I fremlægger jeres projekt.

I har fælles ansvar for det, I afleverer.


Rapporten

I rapporten skal I dokumentere jeres samlede projektforløb.

Rapporten skal være overskuelig og sammenhængende og leve op til almene krav til videnskabelige rapporter, herunder brug af kilder.

Rapportens indhold er beskrevet på side 3.

Rapportens omfang er af størrelsesorden 20-35 sider for to elever, 25-40 sider for tre elever og 30-45 sider for fire elever.

Produktet

Et produkt i teknologi skal være et praktisk udført produkt fremstillet i værksteder eller et procesforløb udført i laboratorier.

Produktet skal være en del af løsningen på det problem, gruppen har arbejdet med.

Det skal fremstilles med omhu og professionalisme, hvilket vil sige med professionelle værktøjer og metoder i skolens værksteder og laboratorier.

Prøven

Ved prøven skal I fremlægge jeres projekt. I skal præsentere rapport og produkt, det vil sige redegøre for de løsninger, I har valgt, og vise, at I har kombineret teori og praktisk arbejde i projektet. Fremlæggelsen må højst tage halvdelen af eksaminationstiden.

I skal hver især besvare uddybende spørgsmål om projektet og spørgsmål inden for fagets mål.