Forside

Teknologi - Maskinteknik - 3D Print - Inventor Pro

Undervisningsmateriale til htx.

Teknologirapporten 2019

- Forside med oplysninger om rapportens titel, gruppemedlemmer, skole og dato

- Titelblad med resumé, gerne på engelsk

- Indholdsfortegnelse

- Forord (kan udelades)

- Indledning, hvor læseren indføres i problemstillingen. Indledningen afsluttes med en problemformulering.

- Hovedafsnit med:

 • problemanalyse, hvor problemstillingen analyseres og dokumenteres.
  I skal indsamle informationer, som I skal bearbejde og analysere for at redegøre for og dokumentere problemet.
  Husk kildehenvisninger!
 • produktprincip, hvor I på baggrund af problemanalysen, idégenerering, konkurrentanalyse, aktør- og brugerundersøgelser opstiller og begrunder en række krav, som produktet skal leve op til. I skal beskrive jeres forskellige idéer og argumentere for de valg, I har truffet.
 • produktudformning, hvor I arbejder jer frem til den konkrete udformning af jeres løsning på problemets og udarbejder den nødvendige tilhørende tekniske dokumentation.
 • produktionsforberedelse, hvor I redegør for fremstillingsteknologien og processen.
 • realisering, hvor I – i et af skolens værksteder – fremstiller løsningen på det valgte og bearbejdede problem. Processen dokumenteres, og der redegøres for afvigelser i forhold til det under fasen produktionsforberedelse planlagte.

- Evaluering, hvor I:

 • tester, hvor godt jeres produkt lever op til de krav, som I stillede,
 • diskuterer og vurderer i hvilket omfang jeres produkt bidrager til at løse det overordnede samfundsmæssige problem,
 • reflekterer over gruppens arbejdsproces (evt. i bilag).

I skal undervejs gøre jer miljømæssige overvejelser, og I skal anvende viden fra andre fag i forløbet, og denne viden skal dokumenteres.

 • Konklusion
 • Kildeliste
 • Bilag, dvs. projektbeskrivelse, tidsplan, tegninger samt andet materiale, der henvises til i rapporten.

For omfanget af rapporten gælder følgende model:

15 + (n - 1) x 5 < p < 30 + (n - 1) x 5

hvor n = antal elever og p = antallet af sider i rapporten.

En projektbeskrivelse indeholder:

 • en beskrivelse af problemet, dets årsager og virkninger
 • forslag til produkt eller værksted/laboratorium
 • tidsplan for projektarbejdet.

Husk at projektbeskrivelsen skal vedlægges som bilag til rapporten!

 

Eksamensprojektet i teknologi B

Eksamensprojektet i teknologi B tager udgangspunkt i et tema med fire projektoplæg.

Projektoplæggene beskriver problemstillinger, du og din gruppe kan arbejde med.

I skal vælge ét oplæg, og når din gruppe har fået godkendt en projektbeskrivelse, kan I gå i gang.

Projektbeskrivelsens indhold er beskrevet på "side xx".

Den godkendte projektbeskrivelse skal vedlægges som bilag til rapporten.


Eksamensprojektet i teknologi B består af en rapport, hvor I dokumenterer jeres arbejde, og af et produkt, der bidrager til at løse det problem, I har valgt. Hvis faget bliver udtrukket, består eksamensprojektet også af en prøve, hvor I fremlægger jeres projekt.

I har fælles ansvar for det, I afleverer.


Rapporten


I rapporten skal I dokumentere jeres projektforløb. Rapporten skal have dokumentations- og kommunikationsværdi og skal derfor være overskuelig og sammenhængende.

I skal undersøge og dokumentere jeres problemstilling:

 • redegøre for problemet, dets årsager og virkninger
 • indsamle og bearbejde informationer, der belyser og dokumenterer problemet
 • foreslå, hvordan problemet kan løses
 • angive kilder i en kildeliste og henvise til kilderne i teksten.

I skal dokumentere, hvordan I har udviklet og fremstillet jeres produkt:

 • opstille og begrunde krav til produktet
 • beskrive jeres idéer
 • inddrage og tage hensyn til relevante aktører og interessenter
 • argumentere for de valg, I har truffet
 • anvende viden fra andre fag i forbindelse med udvikling og fremstilling af produktet
 • redegøre for de miljømæssige overvejelser, I har foretaget
 • redegøre for fremstillingsteknologien og udarbejde teknisk dokumentation af produktet.

Rapporten skal opbygges som beskrevet på "side 21".

Produktet

Et produkt i teknologi skal være et praktisk udført produkt, fremstillet i værksteder, eller et procesforløb, udført i laboratorier. Produktet skal være en del af løsningen på det problem, gruppen har arbejdet med, og det skal leve op til de krav, I har stillet.

Det skal fremstilles med omhu og professionalisme, med professionelle værktøjer og metoder i skolens værksteder og laboratorier.

Prøven

Ved prøven skal I fremlægge jeres projekt. I skal præsentere rapport og produkt, dvs. redegøre for de løsninger, I har valgt, og vise, at I har kombineret teori og praktisk arbejde i projektet. Fremlæggelsen må højst tage halvdelen af eksaminationstiden.
I skal hver især besvare uddybende spørgsmål om projektet og spørgsmål inden for fagets mål.