Forside

Teknologi - Maskinteknik - 3D Print - Inventor Pro

Undervisningsmateriale til htx.

Miljøeffekttyper - et overblik

Globale miljøeffekter

Tab af ressourcer
Kilde: Forbrug af  materialer som f.eks. kobber og zink samt fossile brændstoffer .
Problem: Udtømning af jordens ikke-fornyelige ressourcer og forbrug af de fornyelige hurtigere end de dannes.
Effekt: Indskrænkelse af fremtidige generationers handlemuligheder.

Drivhuseffekt
Kilde: Kuldioxid og andre drivhusgasser fra bl.a. forbrændingsprocesser
Problem: Infrarød stråling fra jorden absorberes af drivhusgasserne
Effekt: Stigning i jordens gennemsnitstemperatur og regionale klimaforandringer. Stigende vandstand i verdenshavene og øget hyppighed af ekstreme vejrsituationer.

Nedbrydning af ozonlaget
Kilde: Brug af halocarboner som CFC og HCFC i opskumning og kølemidler.
Problem: Udslip af  ozonnedbrydende gasser som i ca. 40 km´s højde omdanner UV-absorberende O3 til bl.a. ilt. Herved øges UV-indstrålingen.
Effekt: Øget hyppighed af hudkræft, nedsat immunforsvar hos mennesker og skader på fotosyntesesystemet på planter

Regionale miljøeffekter

Fotokemisk ozondannelse (fotosmog)
Kilde: Kemiske omdannelser af stoffer fra bl.a. bilers udstødningsgas under indvirkning fra sollys.
Problem: Indholdet i fotokemisk smog er bl.a. ozon, der er reaktivt (Pas på ! Ozon ved jordoverfladen er skadeligt, men gavnligt i de højere luftlag !)
Effekt: Irritationer af øjne og åndedrætsorganer samt afgrødeskader.

Forsuring
Kilde: luftbåren forurening fra forbrændingsprocesser.
Problem: Dannelse af forsurende forbindelser som SO2  og NOx.
Effekt: Skader på skove, søer og bygninger.

Næringssaltbelastning (eutrofiering)
Kilde: N- og P- forbindelser fra f.eks. gødning, spildevand og forbrændingsprocesser
Problem: Bl.a. algeopblomstring og iltsvind når alger dør og rådner.
Effekt: Ilt- og lysfølsomme organismer dør. Effekt forstærkes ved bundvending.

Persistent toksicitet
Kilde: Udledning af svært nedbrydelige (persistente), giftige stoffer.
Problem: Ophobning af giftstoffer i naturen.og opkoncentrering i fødekæder.
Effekt: Kroniske skader på økosystemer og organismer


Lokale miljøeffekter

Human toksicitet
Kilde: Kemikalier, spildevandsudledninger, forbrændingsprocesser og udvaskning fra affaldsdeponeringer.
Problem:Mennesker udsættes for giftstoffer f.eks. fra luften eller ved fødeindtagelse.
Effekt: Akutte giftvirkninger, f.eks. af astmatikere. Kroniske virkninger, f.eks. øget kræfthyppighed og nedsat fertilitet.

Økotoksicitet
Kilde: Udledning af spildevand. forbrændingsprocesser.
Problem: Organismer udsættes akut og/eller kronisk for giftstoffer.
Effekt: Akutte skader som nedsat fotosyntese hos alger samt fiskedødKroniske skader som f.eks. nedsat vækst.

Affald
Kilde: Industrielle processer og husholdning
Problem: Ophobning af affald
Effekt: Udvaskning af miljøfarlige stoffer til jord og grundvand med mulighed for giftvirkning. Lugtgener og ødelæggelse af landskaber.

Arbejdsmiljø
Kilde: Industrielle arbejdsprocesser.
Problem: Arbejdere udsættes bl.a. for kemiske stoffer, støj, ensidigt, gentaget arbejde og arbejdsulykker.
Effekt: Udvikling af allergi, kræft, skader på bevægeapparat, nervesystem, hørelse og reproduktionssystem.